نوشته‌هایی با برچسب "خودرو سه چرخ"

خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب

خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب. جامعه > سرگرمی - دنیای اقتصاد نوشت:. انقلاب بعدی در خودروهای سواری ممکن است دو صندلی، سه چرخ و مصرف بنزین اندکی داشته باشد. الیو موتورز به دنبال متحول کردن جاده‌های آمریکا با خودروی کوچک خود است که طول آن به اندازه هوندا فیت است؛ اما نصف آن وزن دارد و قیمتش از 6800 دلار آغاز می‌شود که کمتر از نصف قیمت هوندا فیت است. الیو قصد دارد ساخت این خودرو را پاییز آینده در کارخانه سابق جنرال موتورز در شروپورت لوئیزیانا آغاز کند. این شرکت امیدوار است سالانه 250 هزار دستگاه خودرو تا سال 2016 تولید

خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب

خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب. جامعه > سرگرمی - دنیای اقتصاد نوشت:. انقلاب بعدی در خودروهای سواری ممکن است دو صندلی، سه چرخ و مصرف بنزین اندکی داشته باشد. الیو موتورز به دنبال متحول کردن جاده‌های آمریکا با خودروی کوچک خود است که طول آن به اندازه هوندا فیت است؛ اما نصف آن وزن دارد و قیمتش از 6800 دلار آغاز می‌شود که کمتر از نصف قیمت هوندا فیت است. الیو قصد دارد ساخت این خودرو را پاییز آینده در کارخانه سابق جنرال موتورز در شروپورت لوئیزیانا آغاز کند. این شرکت امیدوار است سالانه 250 هزار دستگاه خودرو تا سال 2016 تولید

خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب

خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب. جامعه > سرگرمی - دنیای اقتصاد نوشت:. انقلاب بعدی در خودروهای سواری ممکن است دو صندلی، سه چرخ و مصرف بنزین اندکی داشته باشد. الیو موتورز به دنبال متحول کردن جاده‌های آمریکا با خودروی کوچک خود است که طول آن به اندازه هوندا فیت است؛ اما نصف آن وزن دارد و قیمتش از 6800 دلار آغاز می‌شود که کمتر از نصف قیمت هوندا فیت است. الیو قصد دارد ساخت این خودرو را پاییز آینده در کارخانه سابق جنرال موتورز در شروپورت لوئیزیانا آغاز کند. این شرکت امیدوار است سالانه 250 هزار دستگاه خودرو تا سال 2016 تولید

خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب

خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب. جامعه > سرگرمی - دنیای اقتصاد نوشت:. انقلاب بعدی در خودروهای سواری ممکن است دو صندلی، سه چرخ و مصرف بنزین اندکی داشته باشد. الیو موتورز به دنبال متحول کردن جاده‌های آمریکا با خودروی کوچک خود است که طول آن به اندازه هوندا فیت است؛ اما نصف آن وزن دارد و قیمتش از 6800 دلار آغاز می‌شود که کمتر از نصف قیمت هوندا فیت است. الیو قصد دارد ساخت این خودرو را پاییز آینده در کارخانه سابق جنرال موتورز در شروپورت لوئیزیانا آغاز کند. این شرکت امیدوار است سالانه 250 هزار دستگاه خودرو تا سال 2016 تولید

خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب

خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب. جامعه > سرگرمی - دنیای اقتصاد نوشت:. انقلاب بعدی در خودروهای سواری ممکن است دو صندلی، سه چرخ و مصرف بنزین اندکی داشته باشد. الیو موتورز به دنبال متحول کردن جاده‌های آمریکا با خودروی کوچک خود است که طول آن به اندازه هوندا فیت است؛ اما نصف آن وزن دارد و قیمتش از 6800 دلار آغاز می‌شود که کمتر از نصف قیمت هوندا فیت است. الیو قصد دارد ساخت این خودرو را پاییز آینده در کارخانه سابق جنرال موتورز در شروپورت لوئیزیانا آغاز کند. این شرکت امیدوار است سالانه 250 هزار دستگاه خودرو تا سال 2016 تولید

خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب

خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب. جامعه > سرگرمی - دنیای اقتصاد نوشت:. انقلاب بعدی در خودروهای سواری ممکن است دو صندلی، سه چرخ و مصرف بنزین اندکی داشته باشد. الیو موتورز به دنبال متحول کردن جاده‌های آمریکا با خودروی کوچک خود است که طول آن به اندازه هوندا فیت است؛ اما نصف آن وزن دارد و قیمتش از 6800 دلار آغاز می‌شود که کمتر از نصف قیمت هوندا فیت است. الیو قصد دارد ساخت این خودرو را پاییز آینده در کارخانه سابق جنرال موتورز در شروپورت لوئیزیانا آغاز کند. این شرکت امیدوار است سالانه 250 هزار دستگاه خودرو تا سال 2016 تولید

خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب

خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب. جامعه > سرگرمی - دنیای اقتصاد نوشت:. انقلاب بعدی در خودروهای سواری ممکن است دو صندلی، سه چرخ و مصرف بنزین اندکی داشته باشد. الیو موتورز به دنبال متحول کردن جاده‌های آمریکا با خودروی کوچک خود است که طول آن به اندازه هوندا فیت است؛ اما نصف آن وزن دارد و قیمتش از 6800 دلار آغاز می‌شود که کمتر از نصف قیمت هوندا فیت است. الیو قصد دارد ساخت این خودرو را پاییز آینده در کارخانه سابق جنرال موتورز در شروپورت لوئیزیانا آغاز کند. این شرکت امیدوار است سالانه 250 هزار دستگاه خودرو تا سال 2016 تولید

خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب

خودرو سه چرخ جدید در راه بازار/ دوچرخ در جلو،یک چرخ در عقب. جامعه > سرگرمی - دنیای اقتصاد نوشت:. انقلاب بعدی در خودروهای سواری ممکن است دو صندلی، سه چرخ و مصرف بنزین اندکی داشته باشد. الیو موتورز به دنبال متحول کردن جاده‌های آمریکا با خودروی کوچک خود است که طول آن به اندازه هوندا فیت است؛ اما نصف آن وزن دارد و قیمتش از 6800 دلار آغاز می‌شود که کمتر از نصف قیمت هوندا فیت است. الیو قصد دارد ساخت این خودرو را پاییز آینده در کارخانه سابق جنرال موتورز در شروپورت لوئیزیانا آغاز کند. این شرکت امیدوار است سالانه 250 هزار دستگاه خودرو تا سال 2016 تولید

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه