تعبیر خواب

تعبیر خواب ، حرف الف

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور. ابر. حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: ابر به خواب دیدن بر شش نوع بود. اول: ابر سفید و سیاه و زرد و سرخ و ابر بارنده و نابارنده، و هر یک را تعبیر به خصوص است. اگر کسى خویشتن را در زیر ابر سفید بارنده دید، دلیل که خداى عزوجل وى را علم و حکمت ارزانى دارد و مردمان را از علم و حکمت او منفعت رسد. محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که ابر را در هوا همى راند، دلیل کند که او را با علما و حکما صحبت افتد. اگر این خواب را پادشاه بیند، دلیل که در ولایت خویش، رسولان و صاحب خیران فرستد. اگر بیند که ابر را از هو

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف آ

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور. آب. ابن‏سیرین گوید: اگر بیند که بر فراز آب همى رفت، چون آب دریا و رودخانه و آن چه بدین نماید، دلیل کند بر قوت ایمان و اعتقاد پاک وى، و اگر بیند که از آب صاف خوشگوارى بسیار بخورد، دلیل کند که عمرش دراز بود و معیشت وى خوش بود و اگر بیند که آب شور همى خورد، تأویل به خلاف این بود و اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همى خورد، دلیل کند که به قدر آن، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد دلیل کند که پادشاهى همه جهان را گیرد. کرمانى گوید: اگر بیند که آب گرم همى خورد، دلیل بود که

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف ذ

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور. ذرت. بیتون مى‏گوید: دیدن ذرت در خواب، بیانگر لحظات لذت‏بخش است. اگر در خواب ببینید که مشغول پوست گرفتن ذرت هستید، به این معناست که به موفقیت مى‏رسید. مشاهده‏ى ذرت پخته در خواب، بیانگر پیشرفت در امور کارى است. ذره‏بین. برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى ذره‏بین در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. بیتون مى‏گوید: نگاه کردن اجسام با ذره‏بین، بیانگر آن است که در یکى از کارهاى خود شکست مى‏خورید. ذکر. حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: قضیب در خواب فرزند و بزرگى و نامورى بود. اگر بیند او ر

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف د

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور. دادگاه. برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک دادگاه، ببینید بیانگر آن است که نباید اجازه دهید تا حق شما پایمال شود. اگر در خواب مشاهده کنید که در دادگاهى شما را محکوم مى‏کنند، به این معناست که به خاطر انجام دادن کارى از شما تشکر و قدردانى مى‏شود. اگر به عنوان یک شاهد در دادگاه حضور پیدا کنید، علامت آن است که به دیگران در انجام کارهایشان کمک مى‏کنید. دریافت احضاریه از دادگاه، نشانه‏ى انجام یک کار غیر قانونى است. دارایى. بیتون مى‏گوید: داشتن ثروت فراوان در خواب، بیانگر سعادت و خوشبختى است. داربست.

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف خ

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور. خادم مسجد. برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که خادم مسجد هستید، به این معناست که به زودى ازدواج مى‏کنید و یا اگر متأهل هستید در کارتان موفق مى‏شوید. خار. محمد بن سیرین گوید: در خواب وام است. اگر بیند خارى در اندام او فروشد یا کسى در وى زد، دلیل که از کسى وام ستاند و به قدر رنج و زحمت آن خار از آن کس سخن ناخوش شنود. اگر بیند او خارى در اندام کسى زد، دلیل که او وامى به کسى دهد و سخن تلخ بگوید. کرمانى گوید: اگر بیند خار بسیار داشت و اندامش از آن خار گزند نمى‏یافت، دلیل که وام بسیار دارد

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف ح

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور. حاکم. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب حاکمى را دیدید، تعبیرش این است که به سعادت و ثروت مى‏رسید. حالت چهره. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب چهره‏ى خود را خسته و افسرده ببینید، به این معناست که باید با دقت بیشترى به انجام کارهایتان بپردازید. دیدن چهره‏هاى خسته و افسرده در خواب، علامت بدشانسى است. حاملگى. بیتون مى‏گوید: اگر زنى در خواب مشاهده کند که حامله است، به این معناست که براى مدتى زندگى سختى خواهد داشت. اگر زن باردارى در خواب مشاهده کند که حامله است، بیانگر زایمان بى‏خطر است. اگر دخترى پاکدامن

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف چ

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور. چاپخانه. بیتون مى‏گوید: کارکردن در چاپخانه، بیانگر آن است که مورد تهمت قرار مى‏گیرید. اگر در خواب مشاهده کنید که رئیس یک چاپخانه هستید، بیانگر بدشانسى است. چاپلوسى. هانس کورت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید براى فردى چاپلوسى مى‏کنید، بیانگر آن است که دچار غرور مى‏شوید. اگر در خواب ببینید براى پول و مقام نزد دیگران چاپلوسى مى‏کنید، بیانگر آن است که نسبت به مسائل اطراف خود، دلسرد مى‏شوید. چادر. محمد بن سیرین گوید: چادر در خواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف ى‏

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور. یادداشت‏. بیتون مى‏گوید: یادداشت کردن چیزها در خواب، بیانگر ناراحتى و پریشانى است. اگر در خواب یادداشتى را پیدا کنید، به این معنا است که در انجام کارى موفق خواهید بود. گم کردن یادداشت خود در خواب، بیانگر ضرر و زیان است. یادگارى‏. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که چیزى را یادگارى گرفته‏اید، به این معنا است که به هدف خود خواهید رسید. اگر خواب ببینید که به شخصى یادگار مى‏دهید، به این معنا است که در انجام کارى موفق و پیروز خواهید بود. یاسمن‏. محمد بن سیرین گوید: یاسمن در خواب، اگر به وقت دید

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف ه

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور. هارى‏. بیتون مى‏گوید: مبتلا شدن به بیمارى هارى در خواب، بیانگر توطئه‏ى دشمنان است. اگر در خواب مشاهده کنید سگ هارى شما را گاز گرفته است، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد. هاون‏. محمد بن سیرین گوید: دیدن هاون و دسته‏ى آن به خواب، دلیل بر دو شریک باشند که از یکدیگر بگریزند. اگر از ایشان یکى را به خواب بیند فایده نباشد. اگر بیند در هاون چیزى مى‏کوفت از خوردنى، دلیل منفعت است. اگر آن چیز از داروهاى گرم بود، دلیل مال است. اگر آن چه کوفت شیرین بود، دلیل منفعت است. اگر تلخ بود دلیل مضرت

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف و

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور. وارث‏. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که چیزى را به ارث مى‏برید، به این معنا است که مشغول انجام کارهاى سختى هستید. واعظ. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب واعظى را ببینید، بیانگر آن است که باید در اعمالتان دقت زیادى داشته باشید. اگر خواب ببینید که با یک واعظ دعوا مى‏گیرید، بیانگر آن است که دچار شکست و ناامیدى مى‏شوید. برایت مى‏گوید: شنیدن صداى واعظ در خواب، بیانگر درگیرى و نزاع است. واکسن‏. بیتون مى‏گوید: واکسن زدن در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى داشته باشید تا

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف ن‏

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور. ناامیدى‏. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که از چیزى ناامید شده‏اید، بیانگر آن است که دچار مشکل و گرفتارى خواهید شد. اگر در خواب شخصى را ناامید ببینید، بیانگر آن است که یکى از نزدیکانتان غمگین و ناراحت است. نابینا. کرمانى گوید: اگر نابینا را دست بگرفت و مى‏برد، دلیل که مؤمن و رحیم بود. اگر بیند چشم کسى را نابینا کرد، دلیل که آن کس را از راه ببرد. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن نابینایى در خواب بر شش وجه است. اول: درویشى. دوم: بدحالى. سوم: غم و اندوه. چهارم: نقصان. پنجم: مال

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف م

نویسنده:گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور. ماتم‏. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که براى از دست‏دادن شخصى ماتم زده هستید، به این معنا است روزهاى خوبى در انتظار شما است. مادر. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که مشغول صحبت کردن با مادرتان هستید، به این معنا است که به زودى اخبار خوشایندى به گوشتان مى‏رسد. اگر در خواب مادرتان را بیش از اندازه لاغر ببینید، بیانگر آن است که اتفاق ناگوارى پیش رو دارید. اگر در خواب مادر خود را گریان ببینید، به این معنا است که سلامتى مادرتان در خطر است. اگر در خواب مادرتان را مشغول ب

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف ل‏

لادن‏. اصفهانى گوید: اگر دید لادن بسیار داشت، نامش منتشر شود و مشهور جهان شود. لاشخور. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب لاشخور ببینید، به این معنا است که مصیبت و رسوایى در پیش دارید. شنیدن صداى لاشخور در خواب، بیانگر اتفاقات ناگوار است. برایت مى‏گوید: اگر در خواب لاشخورى را در حال پرواز ببینید، بیانگر آن است که دشمنان قصد آزار شما را دارند. اگر در خواب لاشخورى را شکار کنید، نشانه‏ى آن است که دشمنان را شکست خواهید داد. لاغرى‏. ابن‏عباس گوید: اگر لاغر شد نقصان مال بود. اگر دید با لاغرى ضعف داشت و رویش زرد بود غم و بیمارى بود. برایت مى‏گوید: اگر در خ

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف گ

گارسون‏. برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که گارسون هستید، به این معنا است که بیش از اندازه در تصمیم‏گیرى به دیگران متکى هستید. دیدن گارسون در خواب، بیانگر آشنایى با افراد جدید است. گارى‏. بیتون مى‏گوید: اگر در خواب گارى ببینید، بیانگر آن است که اخبار ناخوشایندى به گوشتان مى‏رسد. گارى سوارى در خواب، بیانگر انجام کارهاى مشکل است. راندن گارى در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها مى‏باشد. برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که گاریى را هل مى‏دهید، نشانه‏ى آن است که دچار مشکل مى‏شوید. دیدن گارى پر از سنگ در خواب، نشانه‏ى انجام کارهاى بیهوده است. گا

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف ث

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور. ثبت اختراع. بیتون مى‏گوید: ثبت کردن اختراع در خواب، بیانگر آن است که احتمالا دچار بیمارى مى‏شوید. اگر خواب ببینید که حق ثبت اختراع کسى را مى‏خرید، نشان‏دهنده‏ى آن است مسافرتى خواهید داشت که هیچ سودى از آن نمى‏برید. ثبت کردن. بیتون مى‏گوید: اگر خواب ببینید که اسمتان را در مکانى ثبت کرده‏اند، معنایش آن است که مسؤولیتى بر عهده‏ى شما قرار مى‏دهند. اگر در خواب مشاهده کنید که با اسمى دروغ در مکانى مشغول ثبت نام هستید، بیانگر آن است که به خاطر گناهى که مرتکب شده‏اید رنج مى‏برید. ثروت. اچ میلر مى‏

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف ج

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور. جادویى کردن. محمد بن سیرین گوید: جادویى کردن در خواب، کار باطل است. اگر خواب بیند که جادویى مى‏کرد، دلیل که کارى کند بیهوده و باطل و بعضى از معبران گفته‏اند: جادویى فتنه بود آن کس را که از بهر او جادویى کنند. جابر مغربى گوید: جادویى کردن در خواب از بهر کسى، تعهد بود به دروغ، که مردمان را بدو فریبد و جادویى در خواب، دشمن فریبنده است. حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: جادویى کردن در خواب بر شش وجه است. اول: فتنه. دوم: فریب. سوم: مکر. چهارم: سگالش بد. پنجم: باطل و دروغ. ششم: کارى که در آن اص

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف ت

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور. تاب. برایت مى‏گوید: دیدن تاب در خواب، بیانگر آن است که در یکى از کارهایتان دچار شک و تردید مى‏شوید. اگر در خواب بر روى تاب بنشینید، به این معنا است که در مورد موضوعى نمى‏توانید درست تصمیم بگیرید. تابستان. محمد بن سیرین گوید: تابستان به خواب دیدن پادشاه سخت بود. اگر گرماى سخت بود، چنان که مردم را از آن زیان بود، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه خیر و صلاح رسد و تابستان را به وقت خود در خواب دیدن پربار، دلیل که عز و دولتش زیاده شود و کارش به مراد رسد و براى مردم عام، پادشاه را به خواب دیدن،

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف پ

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور. پا. حضرت دانیال علیه‏السلام گوید: اگر کسى بیند یک پاى او بریده بود یا شکسته، دلیل که نیمه‏ى مال او از وى ضایع گردد. اگر هر دو پاى بریده یا شکسته بیند، دلیل که جمله مالش برود یا خود بمیرد. و معبران گویند: اگر شخصى هر دو پاى خود را بریده یا شکسته بیند، دلیل که به سفر شود. اگر دید پاى او آهنین یا مسین است، دلیل که عمرش دراز است و مالش باقى ماند. اگر دید که پایش آبگینه است، دلیل که عمرش زود سپرى شود و مالش ماند، زیرا که آبگینه را بقا و قوت نبود. اگر دید پایش شل شده بود، دلیل است بر سستى و ض

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف ب

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف و کامبیز هادی پور. بابونه. برایت مى‏گوید: اگر در خواب ببینید که مشغول چیدن بابونه یا مشغول نوشیدن. چاى بابونه هستید، بیانگر سلامتى شما است. دیدن بابونه، دلالت بر غم و اندوه دارد. خریدن بابونه، نشانه‏ى آن است که خطر یا بیمارى شما را تهدید مى‏کند. باتلاق. برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى باتلاق در خواب، بیانگر آن است که باید در نقشه‏هایى که براى رسیدن به اهدافتان کشیده‏اید، دقت بیشترى نمایید تا دچار شکست نشوید. اگر در خواب ببینید که در باتلاقى افتاده‏اید، به این معنا است که احتمالا دچار ضرر زیادى مى‏شوید. بیتون مى‏گو

ادامه مطلب ...
تعبیر خواب ، حرف ژ

گردآورنده و مترجم : دکتر شهرام ظریف وکامبیز هادی پور. ژله‏. بیتون مى‏گوید: درست کردن ژله در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید. اگر خواب ببینید که مشغول خوردن ژله هستید، نشانه‏ى آن است که بر مشکلات غلبه پیدا مى‏کنید. ژنرال‏. برایت مى‏گوید: اگر در خواب ژنرالى ببینید، به این معنا است که در کارها پیشرفت مى‏کنید. اگر در خواب خودتان را یک ژنرال ببینید، به این معنا است که مسؤولیت سنگینى بر عهده‏ى شما مى‏گذارند. منبع: دایرة المعارف تعبیر خواب / نشر سما. /خ.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه