شناخت امام چهارم تا یازدهم در بیان امام مهدی (ع)

 شناخت امام چهارم تا یازدهم در بیان امام مهدی (ع)

 

نویسنده: علی اصغر رضوانی
 

1- امام سجاد (علیه السلام) از دیدگاه حضرت مهدی (علیه السلام)

امامت امام سجاد (علیه السلام)

از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که درباره‌ی امام سجاد (علیه السلام) به خداوند متعال عرضه می‌دارد:
«و صلّ علی علی بن الحسین امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین» (1)؛
«و بر علی بن حسین، امام مؤمنان و وارث پیامبران و حجت پروردگار عالمیان درود فرست».

صفات امام سجاد (علیه السلام) از دیدگاه امام زمان (علیه السلام)

از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که امام سجاد (علیه السلام) را این‌گونه توصیف کرده است:
«و اتقرب الیک... بالسجاد، زین العابدین، ذی الثفنات، راهب العرب، علی بن الحسین (علیه السلام)» (2)؛
«و به تو نزدیکی می‌جویم... به سجاد، زینت عبادت‌کنندگان، کسی که بر اثر کثرت عبادت بر جبینش علامت سجده رقم خورده بود، راهب عرب، علیّ بن الحسین (علیهماالسلام)».
امام زمان (علیه السلام) به صفاتی از امام سجاد (علیه السلام) اشاره کرده است؛
1- صاحب سجده‌های فراوان
2- زینت عبادت‌کنندگان
3- کثرت سجده به حدّی که پیشانی او پینه بسته بود.
4- کسی که در گوشه‌های خلوت با خدای خود راز و نیاز داشته و در بین عرب در این جهت نمونه بوده است.

2- امام باقر (علیه السلام) از دیدگاه حضرت مهدی (علیه السلام)

امامت امام باقر (علیه السلام)

از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که درباره امام باقر (علیه السلام) به خداوند متعال عرضه می‌دارد:
«و صلّ علی محمد بن علی امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین» (3)؛
«و بر محمد بن علی، امام مؤمنان و وارث پیامبران و حجت پروردگار عالمیان درود فرست».

صفات امام باقر (علیه السلام) از دیدگاه امام زمان (علیه السلام)

از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که امام باقر (علیه السلام) را این‌گونه توصیف کرده و به او توسل جسته است:
«و اتقرب الیک... بالامام العالم، و السید الحاکم، النجم الزاهر، و القمر الباهر، مولای محمد بن علی الباقر (علیه السلام)» (4)؛
«و به تو تقرب می جویم... به امام دانا، و سرور حاکم، ستاره‌ی پر فروغ، و ماه تابان، محمدبن علی باقر (علیه السلام).
امام زمان (علیه السلام) در عبارت فوق به صفاتی از امام باقر (علیه السلام) اشاره کرده است؛
1- امامت و رهبری جامعه؛
2- علم امام باقر (علیه السلام)؛
3- سیادت و بزرگواری؛
4- حاکم جامعه؛
5- ستاره‌ی درخشان آسمان ولایت و امامت؛
6- ماه نورانی بخش شب‌های ظلمت؛
7- ولایت امام باقر (علیه السلام).

3- امام صادق (علیه السلام) از دیدگاه حضرت مهدی (علیه السلام)

امامت امام صادق (علیه السلام)

از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که درباره‌ی امام صادق (علیه السلام) در دعایی به خداوند متعال عرضه می‌دارد:
«و صلّ علی جعفر بن محمد امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین» (5)؛
«و بر جعفر بن محمد، امام مؤمنان و وارث پیامبران و حجت پروردگار عالمیان درود فرست».

صفات امام صادق (علیه السلام) از دیدگاه امام زمان (علیه السلام)

از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که امام صادق (علیه السلام) را این چنین توصیف نموده و به او توسل جسته است:
«و اتقرّب الیک... بالامام الصادق، مبیّن المشکلات، مُظْهر الحقایق، المُفْحم بحجته کلّ ناطق، مُخْرس أَلْسِنَة اهل الجدال، مسکّن الشقاشق، مولای جعفر بن محمد (علیه السلام)» (6)؛
«و به تو نزدیکی می‌جویم... به امام راستگو، بیان کننده مشکلات، نمایانگر حقایق، پاسخ دهنده به هر گوینده با دلیل و برهان، به سکوت وادارنده‌ی هر جدال کننده، ساکن کننده‌ی هر حرکت، مولای من جعفر بن محمد».
امام زمان (علیه السلام) در عبارت فوق به صفاتی از امام صادق (علیه السلام) اشاره کرده است؛
1- رهبر جامعه؛
2- راستگویی به تمام معنا؛
3- بیان کننده‌ی مشکلات علوم؛
4- کاشف حقایق علوم؛
5- غلبه کننده‌ی بر ادله‌ی هر گوینده.
6- ساکت کننده‌ی زبان‌های اهل جدل؛
7- آرام کننده‌ی سخن دل‌ها؛
8- ولایت حضرت صادق (علیه السلام).

4- امام کاظم (علیه السلام) از دیدگاه حضرت مهدی (علیه السلام)

امامت امام کاظم (علیه السلام)

از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که درباره‌ی امام کاظم (علیه السلام) در دعایی به خداوند متعال عرضه می‌دارد:
«و صلّ علی موسی بن جعفر، امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین» (7)؛
«و بر موسی بن جعفر، امام مؤمنان و وارث پیامبران و حجت پروردگار عالمیان درود فرست».

صفات امام کاظم (علیه السلام) از دیدگاه امام زمان (علیه السلام)

از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که امام کاظم (علیه السلام) را این چنین توصیف نموده و به او توسل جسته است:
«و اتقرّب الیک... بالامام التقیّ، و المخلص الصفیّ، و النور الاحمدی، و النور الانوار، و الضیاء الأزهر، مولای موسی بن جعفر (علیه السلام)» (8)؛
«و به تو تقرّب می‌جویم... به امام پرهیزکار، و خالص و مخلص، و نو احمدی، و نور انوار، و پرتو شکوفا، مولای من موسی بن جعفر (علیه السلام)».
امام زمان (علیه السلام) در عبارت فوق به صفاتی از امام موسی کاظم (علیه السلام) اشاره کرده است؛
1- رهبری جامعه؛
2- تقوا و پرهیزکاری در حد اعلی؛
3- اخلاص در عمل؛
4- پاک شده از گناه و هر عیب و نقص؛
5- مظهر نور پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)؛
6- خلاصه‌ی همه‌ی نورها؛
7- ولایت امام موسی کاظم (علیه السلام).

5- امام رضا (علیه السلام) از دیدگاه حضرت مهدی (علیه السلام)

امامت امام رضا (علیه السلام)

از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که درباره‌ی امام رضا (علیه السلام) به خداوند متعال عرضه می‌دارد:
«اللهم صلّ علی علیّ بن موسی امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین» (9)؛
«بارخدایا! بر علی بن موسی، امام مؤمنان، و وارث پیامبران و حجت پروردگار عالمیان درود فرست».

صفات امام رضا (علیه السلام) از دیدگاه امام زمان (علیه السلام)

از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که امام رضا (علیه السلام) را این گونه توصیف کرده و به او توسل جسته است:
«و اتقرب الیک... بالامام المرتضی، و السیف المنتضی، مولای علیّ بن موسی الرضا (علیه السلام)» (10)؛
«و به تو تقرب می‌جویم... به امام مرتضی، و شمشیر از نیام برکشیده، مولایم علیّ بن موسی الرضا (علیه السلام)».
امام زمان (علیه السلام) در عبارت فوق به صفاتی از امام رضا (علیه السلام) اشاره کرده است؛
1- رهبر جامعه؛
2- پسندیده و مورد رضایت خداوند متعال؛
3- شمشیر از نیام برکشیده و تمام کننده‌ی حجت‌های خداوند؛
4- ولایت امام رضا (علیه السلام).

6- امام جواد (علیه السلام) از دیدگاه حضرت مهدی (علیه السلام)

امامت امام جواد (علیه السلام)

از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که درباره‌ی حضرت جواد (علیه السلام) به خداوند متعال چنین عرضه می‌دارد:
«و صلّ علی محمد بن علی، امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین» (11)؛
«و بر محمد بن علی، امام مؤمنان، و وارث پیامبران و حجت پروردگار عالمیان درود فرست».

صفات امام جواد (علیه السلام) از دیدگاه امام زمان (علیه السلام)

از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که امام جواد (علیه السلام) را این‌گونه توصیف کرده و به او توسل جسته است:
«و اتقرب الیک... بالامام الأمجد، و الباب الأقصد، و الطریق الارشد، و العالم المؤیّد، ینبوع الحِکَم، و مصباح الظُلَم، سید العرب و العجم، الهادی الی الرشاد، و الموفق بالتأیید و السِّداد، مولانا محمد بن علی الجواد (علیه السلام)» (12)؛
«و به تو نزدیکی می‌جویم... به امام گرامی‌تر، و درگاه امیدواران، و راه و روش، و دانای مؤید، سرچشمه‌ی حکمت‌ها، و چراغ تاریکی‌ها، سرور عرب و عجم، هدایت‌گر به راه راست، و موفق به تأیید و تسدید، مولای من محمد بن علی جواد (علیه السلام)».
امام زمان (علیه السلام) در عبارت فوق به صفاتی از امام جواد (علیه السلام) اشاره کرده است؛
1- رهبری جامعه؛
2- دارای مجد و شرف؛
3- درگاه امیدواران به رحمت الهی؛
4- راهی که انسان را به رشد و صلاح می‌رساند؛
5- عالم و دانشمند؛
6- عالمی که مورد تأیید و تسدید خداوند متعال است؛
7- چشمه‌های حکمت؛
8- چراغ تاریکی‌ها هنگام هدایت؛
9- سرور عرب و عجم؛
10- هدایت کننده به رشد و صلاح؛
11- موفق از جانب خداوند به تأیید و ثبات قدم؛
12- ولایت حضرت جواد (علیه السلام).

7- امام هادی (علیه السلام) از دیدگاه حضرت مهدی (علیه السلام)

امامت امام هادی (علیه السلام)

از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که درباره‌ی امام هادی (علیه السلام) به خداوند متعال چنین عرضه می‌دارد:
«و صلّ علی علی بن محمد، امام المؤمنین و وارث المرسلین و حجة رب العالمین» (13)؛
«و بر علی بن محمد، امام مؤمنان و وارث پیامبران و حجت پروردگار عالمیان درود فرست».

صفات امام هادی (علیه السلام) از دیدگاه امام زمان (علیه السلام)

از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که امام هادی (علیه السلام) را این چنین توصیف کرده و به او توسل جسته است:
«و اتقرب الیک... بالامام، مِنْحَةِ الجبّار، والد الائمة الأطهار، المولود بالعسکر، الذی حذّر بمواعظه و انذر» (14)؛
«و به تو نزدیکی می‌جویم... به امام، عطای خداوند، و پدر پیشوایان پاک، علی بن محمد (علیه السلام)، آن که در پادگان متولد شد، و با پندها بشارت داد و ترساند».
امام زمان (علیه السلام) به صفاتی از امام هادی (علیه السلام) اشاره کرده است؛
1- امامت و رهبری جامعه؛
2- لطف بودن برای جامعه؛
3- پدر امامان معصوم؛
4- ولادت در سخت‌ترین مکان‌ها؛
5- موعظه کننده‌ی جامعه؛
6- ترساننده‌ی مردم از عذاب خداوند متعال.

8- امام حسن عسکری (علیه السلام) از دیدگاه حضرت مهدی (علیه السلام)

امامت امام عسکری (علیه السلام)

از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که درباره‌ی امام عسکری (علیه السلام) به خداوند متعال چنین عرضه می‌دارد:
«و صل علی الحسن بن علی امام المؤمنین، و وارث المرسلین و حجة رب العالمین» (15)؛
«و بر حسن بن علی، امام مؤمنان و وارث پیامبران و حجت پروردگار عالمیان درود فرست».

صفات امام عسکری (علیه السلام) از دیدگاه امام زمان (علیه السلام)

از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که امام حسن عسکری (علیه السلام) را این‌گونه توصیف کرده و به او توسل جسته است:
«و اتقرب الیک... بالإمام المنزّه عن المآثم، المطهر من المظالم، الحبر العالم، بدر الظّلام، و ربیع الأنام، التقیّ النقی، الطاهر الزّکی، مولای ابامحمد الحسن بن علی العسکری (علیه السلام)» (16)؛
«و به تو نزدیکی می‌جویم... به امام منزه از گناه، پاکیزه از هر ستم و ظلم، دانشمند دانا، ماه تابان، بهار مردان، و متقی و بخشنده و پاکیزه و پاک».
امام زمان (علیه السلام) در عبارت فوق به صفاتی از امام عسکری (علیه السلام) اشاره کرده است؛
1- رهبری جامعه؛
2- عصمت از گناهان؛
3- طهارت از هرگونه ظلم و تجاوز به حقوق دیگران؛
4- عالمی دانشمند؛
5- ماه روشنایی بخش در تاریکی‌ها؛
6- بهار سبز و باطراوت مردم؛
7- تقوا و پرهیزکاری؛
8- پاک و پاکیزه از هر عیب و نقص؛
9- تزکیه شده؛
10- ولایت امام عسکری (علیه السلام).
و نیز از امام زمان (علیه السلام) نقل شده که درباره‌ی پدرش امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود:
«... الی ان افضی الأمر بأمر الله عزوجل الی الماضی یعنی الحسن بن علی صلوات الله علیه، فقام مقام آبائه (علیهم السلام)، یهدی الی الحق و الی طریق المستقیم، کان نوراً ساطعاً، و قمراً زاهراً، اختارالله عزوجل له ما عنده...» (17)؛
«... تا این‌که امر [امامت] به دستور خداوند عزوجل به ماضی یعنی حسن بن علی صلوات الله علیه منتقل شد، و او به جای پدرانش (علیهم السلام) نشست و مردم را به حق و راه مستقیم هدایت نمود، او نوری گسترده و ماهی درخشان بود که خداوند عزوجل برای او آنچه نزدش بود اختیار کرد...».
در این جملات حضرت مهدی (علیه السلام) پدر خود را این‌گونه توصیف می‌کند؛
1- قائم مقام پدر و اجدادش در امامت و زعامت مردم؛
2- هدایت‌گر به حق و راه مستقیم؛
3- نور گسترده و ماه درخشان در بین جامعه؛
4- اختیار شده به توسط خداوند از بین خلقش؛
5- دارای اسرار و شریعت الهی.

پی‌نوشت‌ها:

1. جمال الاسبوع، ص 302.
2. بحارالانوار، ج 95، ص 378.
3. جمال الاسبوع، ص 302.
4. بحارالانوار، ج 95، ص 378.
5. جمال الاسبوع، ص 302.
6. بحارالانوار، ج 95، ص 378.
7. جمال الاسبوع، ص 302.
8. بحارالانوار، ج 95، ص 378.
9. جمال الاسبوع، ص 302.
10. بحارالانوار، ج 95، ص 378.
11. جمال الاسبوع، ص 302.
12. بحارالانوار، ج 95، ص 378.
13. جمال الاسبوع، ص 302.
14. بحارالانوار، ج 95، ص 378.
15. جمال الاسبوع، ص 302.
16. بحارالانوار، ج 95، ص 378.
17. کمال الدین، ج 2، ص 510.

منبع مقاله :
رضوانی، علی اصغر؛ (1388)، دین‌شناسی از دیدگاه حضرت مهدی (ع)، قم: انتشارات دلیل ما، چاپ اول 

 

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه