سلفی با سیل در تنکابن. جامعه > سرگرمی - از روز گذشته سیل در مناطق شمالی ایران راه افتاده است. خبرها و عکس های متعددی از این سیل منتشر شده است. یکی از آنها سلفی چند جوان با سیل در تنکابن است. تنکابن در سیل دو روز گذشته، بیشترین خسارت را متحمل شده است. ۴۷۴۷.

سلفی با سیل در تنکابن

جامعه > سرگرمی - از روز گذشته سیل در مناطق شمالی ایران راه افتاده است. خبرها و عکس های متعددی از این سیل منتشر شده است. یکی از آنها سلفی چند جوان با سیل در تنکابن است. تنکابن در سیل دو روز گذشته، بیشترین خسارت را متحمل شده است.

سلفی با سیل در تنکابن - تصویر 1

۴۷۴۷

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه