ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎﻋﺎت روز ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد دارﻧﺪ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرھﺎ در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎﻋﺖ ھﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی اﻗﺪام ﺷﻮد.ﺑﻪ ﮔﺰارش سرویس علمی جام نیوز به نقل از دانا، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮐﻪ دﭼﺎر ﮐﻢ ﺧﻮاﺑﯽ و ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﺰﻣﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ھﺸﺪار ﻣﯽ دھﻨﺪ اداﻣﻪ ی اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از راھﮑﺎرھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ، ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮﻟﯽ و درنهاﯾﺖ ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ، ﺳﺮطﺎن ھﺎ، ﭘﯿﺮی ﭘﻮﺳﺖ و اﺣﺴﺎس ﮔﯿﺠﯽ و ﺿﻌﻒ ﺣﺎﻓﻈﻪ در ﻓﺮد ﺷﻮد.


ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ، ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ راه ھﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ را "ﻧﻮر درﻣﺎﻧﯽ" ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.  ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر در ﺑﺎزه ی زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻄﺢ ھﻮﺷﯿﺎری در اﻓﺮاد ﺷﻮد.ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ اﻓﺮاد در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺷﺐ از اﻗﺎﻣﺖ در زﯾﺮ ﻧﻮر زﯾﺎد اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺲ ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ، ﻣﺴﻮاک را ھﻢ در ﺣﻤﺎم ﺑﺎ ﻧﻮر ﮐﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺸﻢ آنها ﺑﻪ ﻧﻮر ﮐﻢ ﻋﺎدت ﮐﻨﻨﺪ.ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ روز اﻓﺮاد در ﻧﻮر زﯾﺎد ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺪن آنها ﺑﻪ ﻧﻮر ﻋﺎدت ﮐﺮده و ﺳﻄﺢ ھﻮﺷﯿﺎری ﺑﺪن آنها ﺑﺎﻻ ﺑﺮود. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﺛﺮ ﻧﻮر را در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎده ی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻼﻧﻮﻧﯿﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻋﺎدات ﺧﻮاب اﻓﺮاد اﺳﺖ را ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﺘﯽ رﻧﮓ اﺗﺎق ھﺎ، ﭘﺮده ھﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ھﺎ را در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﻮاب ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﺧﻮاﺑﯽ راﺣﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت را ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

 

2014

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه